Voorwaarden

Artikel 1. Definities
1. Diensten: alle door Willie Werkt geleverde diensten.
2. Wederpartij: de natuurlijk of rechtspersoon, in de uitoefening van bedrijf of beroep, die gebruik maakt van de Diensten van Willie Werkt, waaronder de Werkgever.
3. Werkgever: de natuurlijke of rechtspersoon die gebruik maakt van de Diensten van Willie Werkt en daartoe een Abonnement heeft afgesloten of een eenmalige Dienst bij Willie Werkt afneemt.
4. Werkzoekende: de natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van bedrijf of beroep, die op zoek is naar een geschikte vacature en daartoe de website van Willie Werkt gebruikt.
5. Online Platform: de website van Willie Werkt.
6. PPB: pay per boost, het betalen per vacature die gepromoot wordt.

Artikel 2. Toepasselijkheid
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op en maken onlosmakelijk deel uit van alle offertes, overeenkomsten en alle leveringen, de daaruit voortvloeiende voorzieningen en de daarmee samenhangende werkzaamheden ongeacht of deze krachtens schriftelijke dan wel mondelinge overeenkomst geschieden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
2. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Wederpartij zijn niet van toepassing. Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Wederpartij dan wel van derden worden dan ook uitdrukkelijk van de hand gewezen door Willie Werkt.
3. Willie Werkt is te allen tijde bevoegd wijzigingen dan wel aanvullingen in haar algemene voorwaarden aan te brengen. De gewijzigde algemene voorwaarden zullen binnen dertig dagen na bekendmaking daarvan op de overeenkomst in werking treden. Indien de Wederpartij niet met de voorgenomen wijziging van de algemene voorwaarden instemt, is de Wederpartij gerechtigd de overeenkomst met Willie Werkt op te zeggen tegen de datum waarop de gewijzigde voorwaarden in werking treden.
4. Wijzigingen in alsmede aanvullingen op deze algemene voorwaarden en/of de tussen Willie Werkt en Wederpartij gesloten overeenkomsten, zijn slechts geldig voor zover schriftelijk tussen Willie Werkt en Wederpartij overeengekomen.
5. De aanduidingen boven de artikelen van deze voorwaarden hebben uitsluitend tot doel de leesbaarheid te vergroten. De inhoud en strekking van het onder een bepaalde aanduiding opgenomen artikel beperkt zich derhalve niet tot die aanduiding.

Artikel 3. Overeenkomsten met Wederpartijen
1. De overeenkomst tussen Willie Werkt en Wederpartij komt eerst tot stand doordat partijen deze schriftelijk vastleggen.
2. De uitvoering van de overeenkomst vindt niet eerder plaats dan dat Wederpartij alle stappen in het online bestelproces heeft doorlopen. Daarnaast is het mogelijk dat Willie Werkt in opdracht en uit naam van Wederpartij dit proces verricht. In dat geval zal Willie Werkt dit vervolgens via mail bevestigen.
3. Tenzij bij het aangaan van de overeenkomst een bepaalde duur wordt overeengekomen of het een overeenkomst met een tijdelijk karakter betreft, wordt de overeenkomst aangegaan voor onbepaalde duur.
4. Een overeenkomst voor bepaalde duur eindigt door schriftelijke opzegging na verloop van de periode waarvoor de overeenkomst werd aangegaan. Een overeenkomst voor bepaalde duur kan niet tussentijds worden opgezegd.
6. Een overeenkomst voor onbepaalde duur kan slechts tegen het einde van de maand worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden. Opzegging geschiedt schriftelijk per aangetekende e-mail en zal door Willie Werkt zo spoedig mogelijk na ontvangst worden bevestigd.
7. Opzegging van van de Dienst door Wederpartij leidt in geen geval tot restitutie of verrekening van (reeds betaalde) gelden.

Artikel 4. Overeenkomsten met Werkzoekenden
1. Werkzoekenden hebben gratis toegang tot het Online Platform van Willie Werkt, tenzij anders aangegeven.
2. Een Werkzoekende verleent middels het verzenden van een reactie en/of sollicitatie op een Vacatureplaatsing toestemming aan Willie Werkt om de door hem verzonden gegevens, daaronder begrepen diens persoonsgegevens, te delen met Wederpartij(en). Tevens verleent Werkzoekende aan Willie Werkt de toestemming om, nadat Werkzoekende het Online Platform heeft bezocht, hem geautomatiseerde advertenties te tonen, zogenaamde ‘retargeting’. 5.

Artikel 5. Toegang tot de Diensten
1. Willie Werkt verleent aan Wederpartij het niet-exclusieve recht tot het gebruik van de Diensten.
2. Gebruiksrechten worden enkel aan Wederpartij overgedragen indien Wederpartij de daarvoor verschuldigde vergoedingen tijdig voldoet.
3. Het gebruik van de Diensten is (rechts)persoonsgebonden, niet overdraagbaar en mag slechts binnen de eigen organisatie van de Wederpartij en door diens werknemers worden gebruikt.
4. Willie Werkt heeft het recht aan de Wederpartij verdere toegang tot de Diensten – al dan niet tijdelijk – te weigeren indien Willie Werkt vermoedt dat de Wederpartij of een derde misbruik maakt van de diensten, of wanneer de Wederpartij zich niet conform deze algemene voorwaarden, de overeenkomst, of overige door Willie Werkt gestelde regels gedraagt.
5. De Wederpartij heeft geen recht op enige (schade)vergoeding, compensatie of restitutie van betaalde bedragen, indien Willie Werkt op enig moment besluit de toegang tot de Diensten van de Wederpartij te weigeren. Alle handelingen, met betrekking tot CV en persoonsgegevens van Werkzoekende, worden geacht onder verantwoordelijkheid en toezicht van de Wederpartij te zijn geschied.
6. Wederpartij dient Willie Werkt onmiddellijk te informeren over elke verandering van zijn bedrijfsnaam, vestigingsgegevens, bankrekening alsmede over andere (gewijzigde) omstandigheden die van belang zijn voor de uitvoering van de met Willie Werkt gesloten overeenkomst.

Artikel 6. Vacatures, Vacatureplaatsingen en sollicitaties
1. Wederpartij plaatst de vacatures op Willie Werkt plaatst deze, al dan niet geautomatiseerd, op verzoek van Wederpartij op de website. Wederpartij staat in voor de juistheid, actualiteit en volledigheid van deze Vacatureplaatsing.
2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen is iedere Vacatureplaatsing voor een duur van 60 dagen.
3. Wederpartij mag uitsluitend bestaande vacatures (doen) plaatsen op het Online Platform. Het is niet toegestaan om verschillende en/of meerdere functies in één Vacatureplaatsing te plaatsen en/of te noemen.
4. Willie Werkt heeft het recht de tekst van Vacatureplaatsingen, al dan niet geautomatiseerd, aan te passen. Het auteursrecht van deze gewijzigde Vacatureplaatsingen is te allen tijde eigendom van Willie Werkt.
5. Willie Werkt heeft het recht om Vacatureplaatsing op het Online Platform, al dan niet geautomatiseerd, op websites en/of platforms van derden binnen haar partnernetwerk te publiceren, zonder dat voorafgaande toestemming van Wederpartij vereist is, zogenaamde ‘doorplaatsing’. Willie Werkt kan er niet voor in staan of en hoe de doorplaatsing door derden wordt verwerkt, in de breedste zin des woords. Op verzoek van Wederpartij zal Willie Werkt een doorplaatsing geheel of gedeeltelijk verwijderen.
6. Willie Werkt verwerkt reacties en/of sollicitaties van Werkzoekenden uitsluitend op de onderstaande wijzen. Van toepassing is steeds de in de overeenkomst tussen Wederpartij en Willie Werkt genoemde wijze van aanlevering.
i) Standaard: Middels een sollicitatieformulier bij de vacature op het Online Platform reageert en/of solliciteert de Werkzoekende. Deze reacties/sollicitaties worden, onbewerkt door Willie Werkt, automatisch danwel handmatig doorgestuurd naar Wederpartij per e-mail.
7. Ter bevordering van het aantal reacties en/of sollicitaties van Werkzoekenden is het Willie Werkt toegestaan middels ‘retargeting’ Werkzoekende te benaderen, zoals bedoeld in art. 4.2. Willie Werkt kan echter niet verplicht worden retargeting toe te passen.
8. Willie Werkt is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de eventuele inhoud van de reacties en/of sollicitaties van Werkzoekenden, ongeacht de wijze waarop deze wordt aangeleverd.

Artikel 7. Beëindiging van de overeenkomst
1. Willie Werkt is gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen en/of de toegang tot de Diensten (al dan niet tijdelijk) te blokkeren, indien Wederpartij één of meer van zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst of onderhavige voorwaarden jegens Willie Werkt niet of niet-behoorlijk nakomt of indien Wederpartij in strijd handelt met deze voorwaarden.
2. Indien de overeenkomst als gevolg van een toerekenbare tekortkoming van Wederpartij eindigt of indien Willie Werkt besluit de toegang tot de Diensten (tijdelijk) te blokkeren, is Wederpartij niettemin gehouden de voor de Diensten verschuldigde vergoedingen tijdig te voldoen. Wederpartij heeft in voorkomend geval geen recht op restitutie, verrekening of vermindering van de overeengekomen vergoedingen.
3. Willie Werkt is gerechtigd de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen in het geval:
a. de onderneming van Wederpartij wordt geliquideerd;
b. Wederpartij in staat van faillissement is verklaard;
c. Wederpartij in surseance van betaling verkeert dan wel surseance van betaling heeft aangevraagd;
d. Wederpartij onder curatele is gesteld, onder bewind is gesteld of op enige andere wijze het vrije beheer over zijn vermogen verliest;
e. Wederpartij de doelstelling van zijn bedrijf wijzigt;
f. Wederpartij zijn onderneming staakt dan wel overdraagt; of
g. Wederpartij onjuist handelt jegens Werkzoekende in de breedste zin des woords.

Artikel 8. Gebruiksvoorwaarden
1. Willie Werkt verleent de Wederpartij toestemming om zich toegang te verstrekken tot de Diensten van Willie Werkt en deze te gebruiken onder de hierna te vermelden voorwaarden. De Wederpartij gaat ermee akkoord dat, indien de Wederpartij zich niet aan deze voorwaarden houdt, dit een tekortkoming oplevert in de nakoming van zijn verplichtingen onder deze voorwaarden en Willie Werkt in dat geval gerechtigd is de overeenkomst met de Wederpartij te beëindigen en de Wederpartij, al dan niet tijdelijk, de verdere toegang tot de Diensten van Willie Werkt te weigeren en/of (een) Vacatureplaatsing(en) van Wederpartij te verwijderen van het Online Platform en/of (een) Vacatureplaatsing(en) – al dan niet tijdelijk – op het Online Platform onzichtbaar te maken, zonder dat Willie Werkt daarmee verplicht is tot enige schadevergoeding of restitutie van betaalde bedragen aan de Wederpartij.
2. Het is de Wederpartij niet toegestaan:
a) de Diensten van Willie Werkt te gebruiken op een dergelijke wijze dat er een inbreuk gepleegd wordt op rechten van derden;
b) de Diensten van Willie Werkt te gebruiken voor het verspreiden van computervirussen of materiaal met een smadelijk, lasterlijk, beledigend, racistisch, discriminerend, obsceen of (be)dreigend karakter;
c) de Diensten van Willie Werkt te gebruiken voor verspreiding van materiaal met promotionele of publicitaire doeleinden zonder hiervoor voorafgaande, schriftelijke toestemming van Willie Werkt te hebben verkregen, tenzij de geadresseerde uitdrukkelijk om de transmissie daarvan heeft verzocht;
d) om via de Diensten van Willie Werkt inhoud op te slaan of te (doen) verspreiden die inbreuk maakt op rechten van derden, waaronder in ieder geval maar niet uitsluitend begrepen auteursrechten, merkrechten en portretrecht, of onrechtmatig handelen jegens rechthebbenden, bijvoorbeeld door het aanbieden, opslaan of verspreiden van hyperlinks, torrents of vergelijkbare informatie naar materialen die inbreuk maakt op hun rechten;
e) de Diensten zodanig te gebruiken dat dit gebruik een schending van de persoonlijke levenssfeer van derden oplevert, waaronder in ieder geval maar niet uitsluitend begrepen het zonder toestemming of noodzaak verspreiden van persoonsgegevens van derden;
f) wederrechtelijk gebruik te maken van de Diensten van Willie Werkt of de daarop verstrekte informatie en/of getoonde afbeeldingen;
g) Content op het Online Platform te plaatsen die feitelijk onjuist is en/of onvolledig is, waaronder het plaatsen of aanmaken van Vacatureplaatsingen voor niet bestaande vacatures en/of in verkeerde branches;
h) op het Online Platform geplaatste Content te verversen (dat wil zeggen: het voor een korte periode offline halen van een Vacatureplaatsing, om deze vervolgens opnieuw te plaatsen om de Vacatureplaatsing op die manier weer bovenaan de zoekresultaten te krijgen);
i) door middel van geautomatiseerde processen of technieken de inhoud van de Diensten te downloaden en op te (doen) slaan (“scrapen”).
j) zodanig gebruik te maken van de Diensten van Willie Werkt dat de Diensten daardoor wordt beschadigd, vervormd, onderbroken, stopgezet, overbelast of anderszins minder efficiënt worden gemaakt;
k) om zonder de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Willie Werkt op welk medium dan ook een gedeelte of gedeelten van de Diensten van Willie Werkt te verspreiden, met inbegrip van, doch niet beperkt tot op het Online Platform van Willie Werkt gepubliceerde software, merken, merknamen, teksten, video’s en afbeeldingen;
l) om enig gedeelte van de Diensten van Willie Werkt en/of de daartoe behorende systemen, programma’s en/of technologie te wijzigen of aan te passen;
m) om beveiliging gerelateerde onderdelen van het Online Platform van Willie Werkt te (trachten te) omzeilen, onklaar te maken dan wel anderszins daarin in te grijpen;
n) om (delen van) het Online Platform te decompileren, reverse engineeren of disassembleren;
o) om zonder de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Willie Werkt ten behoeve van zakelijke toepassingen gebruik te maken van de Diensten van Willie Werkt of de daarop vervatte systemen, programma’s en/of technologie. Dit verbod omvat onder andere:
i. het zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Willie Werkt (weder)verkopen van toegang tot de Diensten van Willie Werkt op een andere website, met name met en niet beperkt tot het doel om advertentie- en/of abonnementsinkomsten te genereren; en/of
ii. het verder verspreiden van de Diensten, met name met het doel om inkomsten te genereren door middel van ondernemingsactiviteiten die goeddeels soortgelijk of vergelijkbaar zijn met de door Willie Werkt gedreven ondernemingsactiviteiten, waaronder het benaderen van Werkgevers door recruiters;
p) op een andere website dan de website van Willie Werkt gebruik te maken van (een gedeelte van) de inhoud van het Online Platform van Willie Werkt zonder op dezelfde webpagina een opvallende link op te nemen die teruglinkt naar de website van Willie Werkt;
q) om (een gedeelte van) de inhoud van het Online Platform of website van Willie Werkt of (persoons)gegevens aangaande de Gebruikers van het Online Platform of website van Willie Werkt (al dan niet door gebruikmaking van een geautomatiseerd systeem) te verzamelen of te vergaren.
r) om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Willie Werkt middels het Online Platform of website van Willie Werkt links of verwijzingen te plaatsen naar concurrenten en/of vergelijkbare aanbieders van de diensten van Willie Werkt, in de breedste zin des woords.
3. Wederpartij is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het ontvangen van berichten via e-mail en de instellingen die ervoor zorgen dat e-mailberichten niet in de SPAM folder terecht komen. Het ontvangen van berichten in de SPAM folder ontslaat de Wederpartij niet van zijn betalingsverplichting.
4. De Wederpartij is verantwoordelijk voor door of namens de Wederpartij op het Online Platform van Willie Werkt geplaatste Content en voor de gevolgen van het opslaan, plaatsen of publiceren daarvan op het Online Platform van Willie Werkt. Willie Werkt onderschrijft deze Content en/of de daarin gegeven meningen, opvattingen of adviezen niet, en wijst uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid in verband met door de Wederpartij geplaatste Content af.
5. De Wederpartij verklaart en garandeert dat de Wederpartij over alle vereiste en noodzakelijke licenties, rechten, in- en toestemmingen beschikt met betrekking tot de door de Wederpartij op het Online Platform van Willie Werkt geplaatste Content en dat de Wederpartij daarover zal blijven beschikken zolang deze Content op het Online Platform van Willie Werkt wordt aangeboden. De Wederpartij zal geen Content naar het Online Platform van Willie Werkt uploaden of op voormelde websites plaatsen waarop (eigendoms)rechten van derden rusten, tenzij de Wederpartij over een daartoe strekkende licentie of schriftelijke toestemming van de rechthebbende beschikt.
6. De gedragingen van de Wederpartij op het Online Platform van Willie Werkt alsmede eventuele door de Wederpartij op het Online Platform van Willie Werkt geplaatste Content dienen te voldoen aan alle van toepassing zijnde lokale, nationale en internationale wet- en regelgeving, alsmede aan de gebruiksrichtlijnen van Willie Werkt, zoals deze door Willie Werkt op het Online Platform of anderszins aan de Wederpartij kenbaar worden gemaakt.
7. De Wederpartij gaat ermee akkoord geen Content op het Online Platform van Willie Werkt te plaatsen of naar het Online Platform van Willie Werkt te uploaden met een inhoud die de Wederpartij in het land waarin Wederpartij gevestigd of woonachtig is niet in bezit mag hebben of die Willie Werkt in verband met de verlening van de Diensten niet mag gebruiken of in bezit mag hebben.
8. Willie Werkt behoudt zich het recht voor (doch is niet verplicht) om te beslissen of door de Wederpartij op het Online Platform van Willie Werkt geplaatste Content aan de in de onderhavige voorwaarden vermelde inhoudseisen voldoet, en kan de door de Wederpartij geplaatste Content, zonder voorafgaande kennisgeving en geheel naar eigen goeddunken, van haar website en uit haar systemen verwijderen.
9. De Wederpartij begrijpt en erkent dat de Wederpartij bij het gebruik van de Diensten van Willie Werkt en de daarop aangeboden Content eventueel kan worden blootgesteld aan informatie en gegevens die feitelijk onjuist, beledigend, onfatsoenlijk of anderszins verwerpelijk voor de Wederpartij is. De Wederpartij doet afstand van alle rechten en/of (rechts)middelen waarover de Wederpartij (eventueel) met betrekking tot de betreffende informatie en gegevens jegens Willie Werkt beschikt.
10. De Wederpartij vrijwaart Willie Werkt van alle aanspraken van derden met betrekking tot door de betreffende Wederpartij op het Online Platform van Willie Werkt geplaatste Content.

Artikel 9. Beschikbaarheid van de Diensten
1. Willie Werkt stelt zich de maximale bereikbaarheid en beschikbaarheid van de Diensten ten doel. Wederpartij heeft geen recht op enige schadevergoeding, restitutie of verrekening, indien de Diensten van Willie Werkt op enig moment (al dan niet voor onderhoud of als gevolg van enige storing) niet bereikbaar of beschikbaar zijn.
2. Willie Werkt is gerechtigd de toegang tot de Diensten tijdelijk te beperken of te weigeren zonder daarmee tot enige schadevergoeding jegens Wederpartij gehouden te zijn, indien dit als gevolg van onderhoud of het oplossen van storingen noodzakelijk is. Willie Werkt zal voorgenomen onderhoud zoveel als mogelijk van te voren aan Wederpartij kenbaar maken.

Artikel 10. Leveringstermijn
1. Alle door Willie Werkt eventueel genoemde en voor haar geldende leveringstermijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst aan Willie Werkt bekend zijn gemaakt en zullen zoveel als redelijkerwijs mogelijk in acht worden genomen.
2. Overeengekomen of opgegeven levertermijnen zijn nimmer fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Bij overschrijding van een overeengekomen of opgegeven levertermijn dient Wederpartij Willie Werkt derhalve schriftelijk in gebreke te stellen en daarbij aan Willie Werkt de mogelijkheid te bieden om alsnog binnen een redelijke termijn uitvoering aan de overeenkomst te geven. Willie Werkt aanvaardt onder geen enkele omstandigheid aansprakelijkheid indien enige levertermijn overschreden mocht worden.

Artikel 11. Prijzen en betalingen
1. Alle prijzen zijn exclusief BTW en exclusief eventuele andere heffingen van overheidswege.
2. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zal Willie Werkt de door Wederpartij verschuldigde bedragen maandelijks aan Wederpartij in rekening brengen. Wederpartij zal verschuldigde bedragen binnen dertig dagen na factuurdatum per bankoverschrijving betalen zonder tot enige aftrek, schuldvergelijking of verrekening gerechtigd te zijn dan rechtens toegelaten.
3. Reclames terzake van de factuur dienen binnen veertien dagen na factuurdatum schriftelijk en gemotiveerd aan Willie Werkt kenbaar gemaakt te worden. Blijft reclame uit, dan wordt Wederpartij geacht de factuur te hebben geaccepteerd.
4. In afwijking van en in plaats van het bepaalde in artikel 11.2 kan Willie Werkt vooruitbetaling verlangen van Wederpartij, bijvoorbeeld maar niet uitsluitend indien in de overeenkomst tussen Willie Werkt en Wederpartij is overeengekomen dat Wederpartij maandelijks een budget inkoopt voor de Diensten van Willie Werkt.
5. Indien in de overeenkomst tussen Willie Werkt en Wederpartij is overeengekomen dat er wordt gefactureerd volgens PPB vindt de facturatie direct plaats op basis van het aantal Vacatureplaatsingen. Wederpartij bepaalt zelf hoeveel Vacatureplaatsingen hij op het Online Platform doet. Na betaling wordt er gestart aan de uitvoering van de afgenomen Diensten.
6. Ondanks dat betaling via een Payment Service Provider geschiedt via een beveiligde verbinding, aanvaardt Willie Werkt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die Wederpartij lijdt als gevolg van betalingen die door tussenkomst van een Payment Service Provider geschieden.
7. Wanneer Wederpartij tekortschiet in de nakoming van enige verplichting, verkeert Wederpartij in gebreke zonder dat daartoe enige nadere sommatie of ingebrekestelling is vereist. Wederpartij is in dat geval aan Willie Werkt verschuldigd de kosten, zowel in als buiten rechte, met betrekking tot de invordering van al datgene wat Wederpartij aan Willie Werkt verschuldigd is. Buitengerechtelijke incassokosten bedragen ten minste 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 150,00. Daarnaast is Wederpartij over het verschuldigde bedrag vanaf de datum waarop Wederpartij in gebreke verkeert, de wettelijke handelsrente verschuldigd.

Artikel 12. Prijswijzigingen
1. Willie Werkt is gerechtigd de prijzen van haar Diensten en Abonnementen op ieder moment te wijzigen.

Artikel 13. Overdracht
De tussen Willie Werkt en Wederpartij gesloten overeenkomst en de daaruit voortvloeiende rechten en verplichtingen mogen niet aan derden worden overgedragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Willie Werkt.

Artikel 14. Niet-toerekenbare tekortkoming
1. Willie Werkt is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting, indien zij daartoe verhinderd is ten gevolge van een omstandigheid die niet aan haar schuld te wijten is, noch krachtens de wet, rechtshandeling of de in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Onder voornoemde omstandigheden vallen eveneens omstandigheden welke buiten de macht van Willie Werkt liggen en bedrijfsrisico’s zoals, maar niet beperkt tot storingen in de verbindingen van en met het Internet, uitval van de elektriciteit, ziekte en staking binnen het bedrijf van Willie Werkt of haar partners.
2. Indien de niet-toerekenbare tekortkoming van tijdelijke aard is, kan Willie Werkt de overeenkomst opschorten totdat de desbetreffende situatie zich niet meer voordoet, zonder tot enige schadeloosstelling gehouden te zijn.
3. Willie Werkt is gerechtigd om, indien zich een niet-toerekenbare tekortkoming voordoet, betaling te vorderen van reeds verrichte prestaties voordat de niet-toerekenbare tekortkoming bekend was.

Artikel 15. Nietigheid
1. Indien één of meer bepalingen van deze overeenkomst nietig zijn, nietig zijn verklaard, vernietigbaar zijn dan wel hun rechtsgeldigheid op andere wijze hebben verloren, zullen de overige bepalingen van deze overeenkomst onverkort van kracht blijven.
2. Partijen zullen ten aanzien van bepalingen die nietig zijn, nietig zijn verklaard, vernietigbaar zijn dan wel hun rechtsgeldigheid op andere wijze hebben verloren in overleg met elkaar treden teneinde een vervangende regeling te treffen, in dier voege dat partijen er naar zullen streven dat de strekking van deze overeenkomst in zijn geheel in stand blijft.

Artikel 16. Geheimhouding
1. Willie Werkt is gerechtigd de naam en het logo van Wederpartij en diens cliënten waaraan Diensten zijn verleend op de website en een referentielijst van Willie Werkt te plaatsen en deze aan derden ter informatie beschikbaar te stellen.
2. Partijen komen overeen om alle vertrouwelijke informatie die aan hen bekend wordt tijdens de uitvoering en totstandkoming van de Diensten, waar onder begrepen prijsafspraken, strikt vertrouwelijk te houden en om dergelijke informatie uitsluitend voor de contractueel overeengekomen doeleinden te gebruiken, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Onder vertrouwelijke informatie wordt in deze bepaling verstaan informatie, documenten, gegevens en data, die wordt gemarkeerd als zodanig of vanwege hun aard als vertrouwelijk dient te worden beschouwd.
3. Het is Willie Werkt, in afwijking van het overigens in dit artikel bepaalde, toegestaan om Content, waaronder vacatures, die door Wederpartij op de het Online Platform wordt geplaatst, ook op andere websites, waaronder websites van derden, te (doen) plaatsen teneinde het bereik daarvan te vergroten.

Artikel 17. Aansprakelijkheid
1. De totale aansprakelijkheid van Willie Werkt wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst zal met inachtneming van het overigens in dit artikel bepaalde, beperkt blijven tot vergoeding van directe schade en dan tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs exclusief BTW. Hierbij zijn promotietegoeden uitgesloten.
2. Indien de overeenkomst tevens uit een duurovereenkomst bestaat, met een looptijd van meer dan zes maanden of onbeperkte looptijd, wordt de bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (exclusief BTW) bedongen voor zes maanden.
3. Willie Werkt is in ieder geval niet aansprakelijk voor verdere schade, en zal deze verdere schade ook niet vergoeden, welke Wederpartij uit hoofde van het met Willie Werkt gesloten overeenkomst, hoe en uit welke hoofde dan ook ontstaan, zulks met inbegrip van mogelijke aanspraken op Wederpartij van derden, mocht lijden.
4. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
a. de redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade;
b. de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Willie Werkt aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan Willie Werkt kunnen worden toegerekend;
c. de redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van schade.
5. Aansprakelijkheid van Willie Werkt voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, geleden verlies, schade door bedrijfsstagnatie, vorderingen van derden op Wederpartij of boetes vanwege het niet halen van enige (op)levertermijn, is uitgesloten.
6. Buiten het in lid 1 van dit artikel genoemde geval rust op Willie Werkt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd.
7. Statistieken aangaande Content op het Online Platform van Willie Werkt en haar Social Media partners, waaronder statistieken ten aanzien van vacatures, worden mogelijk beïnvloed door bots/spiders/crawlers. Willie Werkt aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die Wederpartij lijdt als gevolg van statistieken die door bots/spiders/crawlers of andere geautomatiseerde bezoeken zijn beïnvloed.
8. De aansprakelijkheid van Willie Werkt ontstaat slechts indien Wederpartij Willie Werkt onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Willie Werkt ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Willie Werkt in staat is adequaat te reageren.
9. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Wederpartij binnen veertien dagen na het ontstaan van de schade, Willie Werkt daarvan schriftelijk per aangetekend schrijven op de hoogte stelt en daarbij die maatregelen treft waardoor de schade zoveel als mogelijk wordt beperkt.
10. Wederpartij vrijwaart Willie Werkt voor alle aanspraken van derden wegens aansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product, systeem dan wel dienst welke door Wederpartij aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit hetgeen door Willie Werkt is geleverd.
11. Willie Werkt acht zich niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook die het gevolg is van het niet tijdig leveren van support.
12. Willie Werkt schiet niet toerekenbaar tekort tegens Wederpartij indien de Vacatureplaatsing, ongeacht de reden, Wederpartij en/of dienst klanten geen of niet tijdig één of meerdere reacties en/of sollicitaties oplevert van Werkzoekenden. Willie Werkt kan is derhalve ook niet gehouden tot vergoeding van schade of van enige kosten aan Wederpartij als mogelijk gevolg daarvan.

Artikel 18. Gegevensbescherming
1. Willie Werkt en de Wederpartij zullen te allen tijde de relevante regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens naleven en informeren betrokkenen daarover via een privacyverklaring op hun website. Deze naleving impliceert onder meer dat Willie Werkt de bedrijfs- en persoonsgegevens van de Wederpartij niet aan derden ter beschikking zal stellen, tenzij de Wederpartij daarvoor zijn toestemming verleent of Willie Werkt daartoe wordt gedwongen krachtens een door een bevoegde autoriteit gegeven last.
2. Willie Werkt neemt de redelijkerwijs mogelijke technische en organisatorische maatregelen ten behoeve van de veiligheid en beveiliging van haar systemen, daarbij rekening houdende met de aard van de risico’s, de stand van de techniek en de kosten van implementatie van de maatregelen.
3. Het Online Platform is erop gericht Werkgevers en Werkzoekenden bij elkaar te brengen. De Wederpartij is gehouden om de in dit kader verkregen persoonsgegevens correct te verwerken. Dit impliceert onder meer het hanteren en naleven van bewaartermijnen(beleid) en dat persoonsgegevens slechts worden gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. Voor zover de Wederpartij een afwijkend privacybeleid hanteert, dient dat voor aanvang van de Diensten kenbaar te worden gemaakt aan Willie Werkt en onverwijld aan de Werkzoekende. Dit impliceert een vermelding daarvan in de vacaturetekst en bij sollicitatie door een Werkzoekende.
4. Gelet op de aan het gebruik van internet inherente risico’s, kan Willie Werkt de vertrouwelijkheid van bedrijfs- en persoonsgegevens, berichtenverkeer of overige door de Wederpartij gebruikte of verspreide informatie niet garanderen.

Artikel 19. Tussenpersonen
1. De overeenkomst die Willie Werkt met een Tussenpersoon sluit vormt geen agentuurovereenkomst. Tussenpersoon sluit voor eigen rekening en risico contracten met diens afnemers en tussen Willie Werkt en de afnemers van Tussenpersoon bestaat geen contractuele relatie.
2. Tussenpersoon staat er voor in dat de informatie en gegevens, die hij deelt met diens afnemers ten aanzien van de producten en diensten van Willie Werkt te allen tijde juist is en niet af wijkt van de informatie en gegevens die Willie Werkt op haar website(s) publiceert.
3. Tussenpersoon onderhoudt de communicatie en (contractuele) relatie met diens afnemers, waaronder tevens wordt verstaan het verlenen van schriftelijke en/of mondelinge ondersteuning aan de voornoemde afnemers. Tussenpersoon zal ervoor zorg dragen dat zijn afnemers niet in contact zullen treden met Willie Werkt ter zake de uitvoering van de overeenkomst tussen henzelf en Tussenpersoon.
4. Onverminderd hetgeen is bepaald in artikel 13 wordt middels de in artikel 19.1 bedoelde contracten tussen Tussenpersoon en diens afnemers enkel overeengekomen dat afnemers van Tussenpersoon Vacatureplaatsingen (doen) plaatsen op het Online Platform van Willie Werkt. Het is een Tussenpersoon expliciet niet toegestaan een overeenkomst te sluiten met (een) derde(n), opdat deze derde(n) geheel of gedeeltelijk (tevens) als Tussenpersoon optre(e)d(t)(en) door met anderen overeenkomsten te sluiten zoals bedoeld in artikel 8.2 sub o, tenzij hiervoor schriftelijk toestemming is gegeven door Willie Werkt. Willie Werkt heeft het recht deze toestemming te weigeren of hier nadere eisen aan te stellen, zonder dat Tussenpersoon hieraan enig recht kan ontlenen.
5. Tussenpersonen kunnen in geen geval verplichtingen aangaan in naam van Willie Werkt.
6. Het staat Tussenpersonen niet vrij om een eigen naam aan de diensten van Willie Werkt te geven.
7. Tussenpersonen zijn gehouden voor de Diensten dezelfde prijzen en kortingen te hanteren als Willie Werkt, tenzij schriftelijk anders overeen is gekomen.
8. Tussenpersoon vrijwaart Willie Werkt voor iedere aanspraak van een derde (waaronder mede worden verstaan de afnemers van Tussenpersoon) die verband houdt met de dienstverlening door Tussenpersoon.

Artikel 20. Toepasselijk recht en forumkeuze
1. Op alle door Willie Werkt met Wederpartij gesloten overeenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing, tenzij partijen schriftelijk anders overeengekomen zijn.
2. Ieder geschil tussen partijen ter zake van de door hen gesloten overeenkomst zal bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde Nederlandse rechter te Middelburg.
3. De Nederlandse tekst is steeds bepalend voor de inhoud en uitleg van deze algemene voorwaarden en eventuele vertalingen daarvan.